ข้อมูลทั่วไป

ทั้งหมด

โครงสร้างองค์กร

 • อำนาจหน้าที่ของ อบต.
  30-01-2561
 • โครงสร้างหน่วยงาน
  10-01-2561
 • คณะผู้บริหาร
  นายสำราญ ฟูบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายปรีชา ระวิงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นางจันทรา หนุนบุญ รองนายกองค์การบร...
  18-04-2561
 • สภาตำบล
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง นายอุบล หนุนบุญ ประธานสภาอบต.ดอนดึง นางประคอง มงคลเฉลิม รองประธานสภาอบต.ดอนดึง ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ...
  19-04-2561
 • สำนักงานปลัด
  บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.ดอนดึง ว่ าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ จักรแก้ว ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดอนดึ ง นางสาวอรชา เมืองสว่าง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.ดอนดึง ...
  19-04-2561
 • กองคลัง
  นางสาวสุมาลี ทองอินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง นางปฑิตตา โชกิตติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นายคณิศร ธงภักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจั...
  19-04-2561
 • กองช่าง
  นายไพรโรจน์ นิ่มเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง นายปฐมชัย สุขธรรม ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายสมภพ พึ่งคร้าม ตำแหน่ง นายช่างโยธ...
  19-04-2561
 • ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  นางสาวขนิษฐา จำปางาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา นายธนสาร รักษี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางวลัย พรหมเมือง ตำแหน่ง คร...
  19-04-2561

ทั้งหมด

สำหรับประชาชน

ทั้งหมด

สไลด์

 • โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลดอนดึง ประจำปี พ.ศ. 2563

  1.1 

  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีตำบลดอนดึง ประจำปี พ.ศ. 2563

 • ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563

   

  ดาวน์โหลด

   

   

   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563

   

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบัภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563 บใหม่ที่เริ่มใช้ในปี 2563 

 • ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม

   

  22_1

  โครงการค่ายศึกษาสัมพันธ์เยาวชนตำบลดอนดึง  ระหว่างวันที่  20 - 21 เมษายน 2562

กิจกรรมในตำบล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน

แผนที่

HTML แบบกำหนดเอง

สำราญ
นายสำราญ ฟูบุญมา
นายกอบต. ดอนดึง

Facebook Fanpage Box

HTML แบบกำหนดเอง

HTML แบบกำหนดเอง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ